Avacal Order of Precedence

View: - -

-

- - Charts

Find Person by first letter of name
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Þ

Search for Person starting with: or containing:

Awards given on: Aug 17, 2002
#PersonAwardDate
1 Dogger the Fickle (Bordergate) Award of Arms Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
2 Devlyn Tremane (Bordergate) Award of Arms Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
3 Genevieve Dejardins (Sigelhundas) Goutte de Sang Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
4 Thomas de Monet (Sigelhundas) Goutte de Sang Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
5 Allister MacPherson (Montengarde) Champion of Arrows Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
6 Gunther Rorikson (Myrgan Wood) Elder Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
7 Eirika mjöksiglanda (Castel Rouge) Princess' Knott Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
8 Gerhard Thorwulfsson (Myrgan Wood) Princess' Knott Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
9 William Bennet (Montengarde) Princess' Knott Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
10 Steinn Vikingsson (Danescombe) Princess' Knott Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
11 Gemma Delaroche (Danescombe) Princess' Knott Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
12 Pol of the Black Fist (Montengarde) Gilded Griffin Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
13 Gerhard Thorwulfsson (Myrgan Wood) Champion of Sword Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
14 Ivarr Roriksson the Black (Sigelhundas) Prince/Princess Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
15 Asney Grimolfrsdottir (Sigelhundas) Prince/Princess Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
16 Inga in hraustliga (Borealis) Viscount/Viscountess Aug 17, 2002 (AS XXXVII)
17 Inga in hraustliga (Borealis) Valorous Estate Aug 17, 2002 (AS XXXVII)